fbpx

medlemsbetingelser

Betingelser for medlemsskab

§1. MEDLEMSKAB

Dit medlemskab (inkl. klippekort) er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bankoplysninger mv. bedes du venligst oplyse til CrossFit Onshore. Medlemskabet er bindende for begge parter indenfor den i kontrakten anførte periode. Erhvervede klip til personlig træning skal bruges indenfor 1 år fra købsdato. Herefter udløber det og vil ikke blive refunderet. CrossFit Onshore kan bede om at se billedlegitimation, eller tage foto af dig som kun vil blive til brug for vore stamoplysninger om dig.

§2. MEDLEMSKORT

Medlemskortet medbringes og indlæses ved check-in desk for at få adgang til centret. Medlemskortet er personlig, og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Bliver dit medlemskort væk eller beskadiget meddeles dette til CrossFit Onshore, som udsteder et nyt mod gebyr p.t. kr. 50,00.

§3. BETALING

Ved oprettelse af kontant medlemskab betaler du forud for hele aftaleperioden. Ved oprettelse af et PBS-medlemskab/automatisk kortbetaling tilmeldes aftalen PBS/automatisk kortbetaling, og du betaler kontant for oprettelsesgebyr og for perioden fra oprettelsen til første betaling via PBS/automatisk kortbetaling. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra din konto i begyndelsen af hver kalendermåned. Du er ansvarlig for at betaling sker rettidigt. Ikke rettidig betaling sidestilles med misligholdelse af kontrakten. Du giver ved din underskrift på nærværende kontrakt samtykke til at CrossFit Onshore opbevarer stamoplysninger ved brug af Sportsolution som dataleverandør. Desuden giver du samtykke til, at der kan oprettes automatisk kortbetaling, dvs., at den månedlige betaling trækkes automatisk fra dit betalingskort. Såfremt kontrakten misligholdes ved eksempelvis manglende betaling, forbeholder CrossFit Onshore sig retten til at videregive dine personlige oplysninger til tredje part.

§5. VARIGHED/MEDLEMSKAB

Ved PBS-aftale/automatisk kortbetaling er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af en af parterne i henhold til stk. 7. Et kontantmedlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den periode udløber, som der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.

§6. OPSIGELSE

Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode. Klippekort refunderes ikke. Opsigelsesfrist for PBS medlemskab/automatisk kortbetaling er løbende måned + 1 måned. Opsigelsen er gældende fra modtagelsesdatoen. Kan dog ikke afbrydes i den aftalte tidsperiode. Opsigelsen skal ske ved personligt fremmøde i CrossFit Onshore, og kan tidligst ske med virkning fra udløbet af den aftalte minimumsperiode. Eksempel: Medlemskabet løber fra den 1. januar 2013, og har en minimumsperiode på 12 måneder. Minimumsperioden udløber den 31.12.2013. CrossFit Onshore skal have modtaget medlemmets opsigelse senest den 30.11.2013, hvis opsigelsen skal have virkning fra minimumsperiodens udløb.

§7. BERO

Et medlemskab skal som minimum sættes i bero i en måned. Der er ingen begrænsning eller gebyr. Skal ske ved personlig henvendelse. Årskort, halvårskort og andre periodekort kan ikke sættes i bero.

§8. ÆNDRINGER I PRISER OG MEDLEMSVILKÅR

CrossFit Onshore forbeholder sig ret til prisændringer. Ved væsentlige ændringer i medlemsvilkårene varsles medlemmet ved opslag i centeret og via e-mail(til de medlemmer, der har oplyst e-mail adresse) senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft. Medlemmet er til enhvert tid underlagt den seneste version af medlemsvilkårene. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab i CrossFit Onshore som følge af prisændringerne er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i §6.
§9 Helbredstilstand og personskade:

Al træning sker på eget ansvar. Dette gælder, uanset om træningen foregår i CrossFit Onshore eller i forbindelse med et arrangement underCrossFit Onshore. Alle førstegangstrænende skal have information af en instruktør før opstart af træning. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos eller med CrossFit Onshore. CrossFit Onshore tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området. CrossFit Onshore kan i særlige tilfælde forlange fremvisning af lægeerklæring, hvis det vurderes, at træningen kan være sundhedsskadeligt for medlemmet.

§9. TRÆNING OG OPHOLD I CENTRET

CrossFit Onshore er vores allesammens sted. Hjælp os med at holde det pænt og rent. CrossFit Onshore er også røgfrit område, både inde og ude. Al træning og ophold i CrossFit Onshore foregår på eget ansvar. Dette gælder såvel medlemmer som gæster, der opholder sig i CrossFit Onshore. Unge mellem 15 og 18 år samt umyndige må kun benytte CrossFit Onshore´s faciliteter, hvis CrossFit Onshore har modtaget en skriftlig tilladelse hertil fra pågældendes forældre eller værge. Børn under 15 år må ikke opholde sig i træningsområder uden en voksen med mindre dette er under træningsdeltagelse på Børnehold eller Young Gunz. Under træning skal der altid anvendes tøj og sko der er beregnet til indendørs træning. Ingen bare fødder/klip-klapper. Bare fødder er dog tilladt ved yoga. Udstyr og faciliteter skal ryddes op efterhånden som træningen skrider frem. Mobiltelefoner skal være på lydløs under al træning.

§10. MISLIGHOLDELSE AF KONTRAKT

Både medlemmer og gæster forpligter sig til at overholde de fastsatte betingelser for ophold og benyttelse af redskaber mm., herunder overholdelse af ordensreglementet samt henvisninger fra personalet. Mangel på dette udgør en væsentlig misligholdelse af kontrakten. Såfremt et medlem optræder truende eller på anden måde generer andre medlemmer eller CrossFit Onshore’s ansatte, kan CrossFit Onshore uden varsel bortvise medlemmet, og medlemskabet ophører øjeblikkeligt. Dette gælder ligeledes ved grove overtrædelser af medlemsvilkårene, såsom f.eks. doping eller udlån af medlemskort. Doping tolereres ikke i CrossFit Onshore og CrossFit Onshore kan ved mistanke om doping bortvise medlemmet. Racistiske eller nedladende udtalelser medfører øjeblikkelig bortvisning. Ophold i CrossFit Onshore er ikke tilladt iført rygmærke eller anden banderelateret påklædning.

§11. UDELUKKELSE AF MEDLEM

CrossFit Onshore kan opsige enhver aftale om et medlemskabslab uden yderligere varsel. I tilfælde af CrossFit Onshore’s opsigelse vil samtlige uudnyttede forudbetalinger blive tilbagebetalt. Såfremt CrossFit Onshore ophæver en aftale om medlemskab på grund af et medlems misligholdelse af de gældende medlemskabsbetingelser eller ordensregler vil der ikke ske tilbagebetaling af nogen art. Som væsentlig misligholdelse betragtes bl.a. doping, udlån med medlemskort og racistiske samt diskriminerende udtalelser i CrossFit Onshore.

§12. ÆNDRINGER I HOLD M.V.

CrossFit Onshore forbeholder sig ret til ændringer i åbningstider, holdplaner, holdtider, instruktører og udbud af hold med 1 ugers varsel ved opslag i CrossFit Onshore samt på facebook på CrossFit Onshore’s members-site. Desuden kan CrossFit Onshore samme dag aflyse hold eller ændre instruktør/holdtype.

§13. HELBREDSTILSTAND OG PERSONSKADE

Al træning sker på eget ansvar. Dette gælder uanset om træningen forgår i CrossFit Onshore eller er i forbindelse med et arrangement under CrossFit Onshore. Du er selv ansvarlig for at være i den helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos CrossFit Onshore. CrossFit Onshore tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker, forkert træning eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. Alle medlemmer skal have information af en træner inden opstart af træning. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området. CrossFit Onshore kan i særlige tilfælde forlange fremvisning af lægeerklæring, hvis det vurderes at træningen kan være sundhedsskadelig for medlemmet. Der gives ikke garanti for vægttab.

§14. VÆRDIGENSTANDE

Det anbefales, at der ikke opbevares genstande af værdi i garderobeskabene eller i CrossFit Onshore’s træningslokaler. CrossFit Onshore bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade, ej heller ved tyveri fra skabe.

§15. PERSONOPLYSNINGER/INFORMATIONER/NYHEDER

Ved indmeldelsen giver du lov til at CrossFit Onshore må behandle og opbevare oplysninger om dig gennem vores dataleverandør Sportslution samt kontakte dig telefonisk, og løbende kan sende nyheder og information pr. e-mail og SMS. Denne service kan fravælges ved skriftlig meddelelse til CrossFit Onshore.

 §16. AFBUD TIL HOLDTRÆNING

Har du brug for at melde afbud til et hold skal det ske senest 2 timer før holdstart. Husk også at slette dig fra evt. venteliste indenfor samme frister, hvis du ikke længere ønsker at deltage på holdet. Afmelding til holdtræning kan ske CrossFit Onshore’s bookingApp., via www.CrossFit Onshore.dk eller på telefon [CENTRETS] på hverdage i reeptionens åbningstid. Glemmer du at melde afbud er gebyret ved PBS-kort/ automatisk kortbetaling kr. 30. Ved klippekort mistes klippet. Undlader du at betale gebyr ved for sent afbud, vil dit kort blive lukket indtil gebyret er betalt.

§17. FREMMØDE

Fremmøde til hold skal ske senest 5 minutter før timens start da pladsen ellers vil gå til medlemmer på ventelisten. Fremmøde til aftale med intstruktør eller personlig træner skal ske 5 minutter før aftaletidspunktet. Ved al træning skal du fremmøde dig ved check-in modulet enten ved receptionen eller ved indgangen til CrossFit. Du kan som medlem af CrossFit Onshore maksimalt være tilmeldt 4 hold. CrossFit Onshore’s bookingkalender er åben for tilmelding 3 uger frem inklusiv den løbende måned. Dvs. En ny uge åbnes natten til mandag.

§18. VENTELISTE

Står du på venteliste og der bliver plads til dig, vil vi kontakte dig senest [CENTEROPSÆT] timer før holdstart. Husk at slette dig fra evt. venteliste, hvis du ikke længere ønsker at deltage på holdet. Hvis du får plads, men ikke ønsker at deltage, vil det blive betragtet som for sent afbud.

§19. AFBUD TIL KOSTVEJLEDER/PERSONLIG TRÆNER

Hvis du ikke kan overholde din aftale med kostvejleder eller personlige træner, meldes afbud senest samme dag kl. 09.00. Er din aftale inden kl. 09.00 skal du melde afbud dagen før senest kl. 16.00  Meldes der ikke afbud i tide faktureres den fulde pris for den givne ydelse. Ved klippekorts-ordninger mister du et klip. Undlader du at betale gebyr ved for sent afbud vil dit kort blive lukket indtil gebyret er betalt.

§20. CROSSFIT ONSHORE ER MEDLEM AF ANTI DOPING DANMARK

Du er som medlem forpligtet til at lade dig teste for doping, hvis uvildige repræsentanter fra Anti Doping Danmark forlanger det. Nægter du at lade dig teste, uanset årsagen hertil, bliver det betragtet som en positiv prøve. En positiv prøve medfører, at dit medlemskab ophører med øjeblikkelig virkning, og at du skal betale for alle omkostninger i forbindelse med dopingtesten. Oplysninger om din evt. positive prøve bliver givet videre til Anti Doping Danmark, og en positiv prøve medfører mindst 2 års udelukkelse fra træning i alle motionscentre, der er tilknyttet Anti Doping Danmark.

21. BEHANDLING AF PERSONDATA

CrossFit Onshore benytter Sportsolution som dataleverandør. Ved indmeldelse og under hele medlemskabet vil al data opbevares og håndteres af Sportslution i overensstemmelse med GDPR-lovgivningen. Ved opsigelse eller udløb af medlemskabet vil CrossFit Onshore’s dataleverandør Sportsolution opbevarer data i 180 dage hvorefter data slettes.