Priser


Medlemskaber: 

CrossFit PBS: 395 kr. pr. mdr. (oprettelsesgebyr 125 kr. trækkes seperat)
Børne PBS: 225 kr. pr. mdr. (oprettelsesgebyr 125kr. trækkes seperat)
Familiemedlemskab: 790 kr. (en gang oprettelsesgebyr 125 kr. trækkes seperat)
Medlemskabet er for 2 stk. voksne og alle hjemmeboende børn i familien under 18 år.
Et år kontant: 4000 kr. (15 % besparelse)
6 mdr. kontant: 2150 kr. (10% besparelse)
10 turs kort: 750 kr.
10 turs kort børn 420 kr.
Drop-in træning: 95 kr.


Personlig træning:

1 gang: 550 kr.
5 gange: 2475 kr. (10 % besparelse)
10 gange: 4675 kr. (15 % besparelse)
 

Lukket hold:

1 times varighed med instruktør: 1250 kr. (maks. 20 personer)

Gebyr:

Der vil være et gebyr på 125 kr. forbundet med indmeldelse, som dækker administrationsomkostninger. (Bliver også opkrævet ved genoptagelse af abonnement, efter bero periode)

Udeblivelse fra hold er der gebyr på 30 kr. (Der skal meldes afbud til hold senest 2 timer før holdstart)

CrossFit Onshore tøj:

T-shirt i forskellige materialer, Hoodie med zip og Sweatpants til både børn og voksne, du kan se modellerne i receptionen.
Bestilles eller købes, hvis vi har din størrelse på lager i receptionen.

Kontakt:

Ved spørgsmål til personlig træning eller lukket hold kontakt: adm@crossfitonshore.dk

Online booking: 

Alle medlemsskaber giver mulighed for booking af hold via vores online booking-system som findes under fanen ”Holdplan”.

Betingelser for medlemsskab

§1 Medlemskabet:

Et medlemskab er personligt, og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. Ved misbrug af medlemskab og/eller medlemskort vil medlemmet blive udelukket fra CrossFit Onshore. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, betalingskort mv. skal øjeblikkelig meddeles til CrossFit Onshore. Det er medlemmets ansvar, at CrossFit Onshore til en hver tid har medlemmets korrekte kontaktoplysninger.
Det er medlemmets sygesikringsbevis der fungerer som medlemskort til CrossFit Onshore.
Er du forhindret i at deltage på et tilmeldt hold, skal du senest melde dig af to timer før holdet går i gang.
Deltagere tilmeldt hold kan registreres udeblevet 5 min før holdstart. Dermed går pladserne videre til medlemmer på ventelisten.
Har man fået en plads på et hold efter tidligere at have været på venteliste får man besked senest to timer før holdstart.
Man betaler ikke oprettelsesgebyr ved kontant betaling af medlemskab.
Du kan som medlem af CrossFit Onshore maksimalt være tilmeldt 4 hold.
Kalenderen er åben for tilmelding 3 uger frem inklusiv den løbende måned. Dvs. en ny uge bliver åbnet natten til mandag.


§2 Varighed:

Et PBS medlemskab er løbende og fortsættes til det opsiges i henhold til § 7. Kontante medlemsskaber ophører automatisk ved udløb af den periode, der er betalt for. Et nyt årsmedlemskab kan efterfølgende købes til den på tidspunktet gældende normalpris.

§3 Betaling:

Ved oprettelse af et årsmedlemskab forudbetales for den samlede aftaleperiode. Ved oprettelse af et løbende medlemskab betales oprettelsesgebyr og for perioden fra oprettelsen til første betaling. Betaling sker via betalingsservice. Det er medlemmets eget ansvar at sikre, at aftalen er korrekt tilmeldt betalingsservice. Hvis CrossFit Onshore er nødsaget til at fremsende indbetalingskort, betales et administrationsgebyr efter gældende takster pr. fremsendelse.
Priser og takster: (gældende fra 1. september 2015)
Oprettelsesgebyr kr. 125,-
Håndteringsgebyr kr. 125,-
PBS medlemskab kr. 395,- pr. måned (+ oprettelsesgebyr)
Halvårsmedlemskab kr. 2150,- (rabat på 10%)
Årsmedlemskab kr. 4000,- (rabat på 15%)
Udeblivelsesgebyr kr. 30,-
Administrations gebyr kr. 30,-
Rykkergebyr kr. 100,-


§4. For sen betaling:

Betales den løbende ydelse for et medlemskab ikke til den aftalte tid, udsendes en påmindelse til medlemmet. Efterfølgende opkræves et rykkergebyr efter gældende takst. Betaler medlemmet ikke senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, har CrossFit Onshore ret til at ophæve medlemskabet uden varsel, og CrossFit Onshore forbeholder sig retten til straks at opkræve beløbet for den resterende del af den relevante betalingsperiode. Medlemmets adgangskort spærres, indtil betaling af CrossFit Onshore’s tilgodehavende er sket. Efter betaling er medlemmet berettiget til at benytte CrossFit Onshore’s faciliteter indtil udløbet af den relevante betalingsperiode.


§5 Prisændringer:

Prisændringer meddeles ved opslag i centeret og på websitet senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af prisændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i § 7.

§ 6 Bero:

Et medlemskab kan minimalt sættes i bero i en måned og maksimalt i 6 måneder. At aktivere bero på sit abonnement koster oprettelsesgebyr efter gældende takster. Gebyret bliver trukket ved aktivering af bero. Et abonnement kan ikke sættes i bero på ubestemt tid, der skal altid være en slut dato for bero perioden. Bero skal ske ved personligt fremmøde i receptionen i Helgolandsgade 17.


§7 Opsigelse af medlemskaber:

Et medlemskab kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned + 1 måned. Opsigelsen skal ske ved personlig henvendelse i receptionen i Helgolandsgade 17, med gyldig billedlegitimation. Opsigelsen er gældende fra modtagelsesdatoen. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse.

Ved opsigelse af årsmedlemskab refunderes pengene for den uudnyttede periode, dog fratrukket 1 måned, samt opkrævet et håndteringsgebyr efter gældende takster. Ved opsigelse af andre kontante medlemskab før aftaleperiodens udløb, bliver pengene ikke refunderet for de uudnyttede måneder.

Klippekort refunderes ikke.


§8 Personer under 18 år/umyndiggjorte personer:

Er en person under 18 år eller umyndiggjort, kan et medlemskab kun opnås, hvis en myndig person/værge tegner et medlemskab for personen på den myndiges/værgens regning.


§9 Helbredstilstand og personskade:

Al træning sker på eget ansvar. Dette gælder, uanset om træningen foregår i CrossFit Onshore eller i forbindelse med et arrangement underCrossFit Onshore. Alle førstegangstrænende skal have information af en instruktør før opstart af træning. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos eller med CrossFit Onshore. CrossFit Onshore tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området. CrossFit Onshore kan i særlige tilfælde forlange fremvisning af lægeerklæring, hvis det vurderes, at træningen kan være sundhedsskadeligt for medlemmet.


§10 Værdigenstande:

CrossFit Onshore anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares i et aflåst skab under træning. CrossFit Onshore bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade.


§11 Ordensregler:

Det gældende ordensreglement samt anvisninger givet af CrossFit Onshore’s personale skal altid følges. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning. Racistiske eller nedladende udtalelser medfører øjeblikkelig bortvisning. Der skal bæres træningstøj og rene sko i CrossFit Onshore. Der kan dispenseres for reglerne ang. træningstøj på særligt defineret hold. Det er ikke tilladt at opholde sig i CrossFit Onshore med rygmærke eller i nogen form for banderelateret tøj. Vi forventer en pæn omgangstone og at folk respekterer hinanden.

Alt udstyr skal behandles med respekt og kun bruges til de øvelser de er beregnet til. Udstyret skal altid lægges på plads efter brug. Husk altid at rengøre udstyret efter brug. Hvis du vil høre andet musik skal der benyttes høretelefoner til din telefon. Der må ikke afspilles musik direkte fra telefonens højtalere eller lign. Alle telefonsamtaler skal begrænses.
 

§12 Afmelding af reservation:

Er et medlem forhindret i at benytte en holdreservation eller møde til aftalt træning med en træningsvejleder, skal der meldes afbud senest to timer før starttidspunktet. Afmelding til et hold kan ske via CrossFit Onshore’s website, mobilsite eller ved personligt fremmøde i centret. Såfremt et medlem; 1) ikke afmelder en holdreservation til tiden eller fremmøder sig på holdet senest 5 min. før holdstart, 2) ikke melder afbud senest to timer før holdstart, når medlemmet har stået på venteliste, og deltagelse er bekræftet af CrossFit Onshore, 3) ikke melder afbud til træning med en træningsvejleder til tiden, vil der blive opkrævet et udeblivelsesgebyr efter gældende takster. Hvad angår årsmedlemskaber fratrækkes én dag fra medlemskabets gyldighedsperiode ved manglende afbud til hold.(1,2) Hvad angår 10 turskort, bliver der trukket et klip.
 

§13 Doping:

Doping accepteres ikke. Enhver mistanke om doping kan føre til bortvisning og træningsforbud fra CrossFit Onshore. Salg af doping i CrossFit Onshore vil medføre politianmeldelse.


§14 Udelukkelse af medlem:

CrossFit Onshore kan opsige enhver aftale om et medlemskab uden yderligere varsel. I tilfælde af CrossFit Onshore’s opsigelse vil samtlige uudnyttede forudbetalinger blive tilbagebetalt. Såfremt CrossFit Onshore ophæver en aftale om medlemskab på grund af et medlems væsentlige misligholdelse af de gældende medlemsbetingelser eller ordensreglement, vil der ikke ske tilbagebetaling af nogen art. Som væsentlig misligholdelse betragtes blandt andet doping, gentagne udlån af medlemskort og racistiske udtalelser i CrossFit Onshore.


§15. Ændring af medlemsbetingelser:

CrossFit Onshore kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 45 dage. Ved væsentlige ændringer i medlemsvilkårene varsles medlemmet via e-mail samt opslag i centeret og på websitet. Medlemmet er til enhver tid underlagt den seneste version af medlemsbetingelserne, som kan findes på CrossFit Onshore’s website. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af vilkårsændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i § 7. CrossFit Onshore har ret til at foretage sædvanlige ændringer i ordensreglement, holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider.

Om Crossfit Onshore

I CrossFit Onshore kan du forvente at møde Esbjergs bedste instruktør-team, sammensat for at give vores medlemmer den bedste træningsoplevelse.

Du vil som medlem i CrossFit Onshore blive mødt af instruktører som alle har det fælles mål, at gøre din træning så effektiv og målrettet som overhovedet mulig.

Du kan mødes vores instruktører ved at klikke her